Skočiť na hlavný obsah

Kupní smlouva na movitou věc

2.1 Prodávající prohlašuje a svým podpisem této smlouvy stvrzuje, že předmět prodeje je v jeho výlučném vlastnictví, a že na vozidle neváznou žádná práva a pohledávky třetích osob. Dále prohlašuje, že vůz není odcizený, vozidlo není použité jako zástava, není předmětem exekuce a nejsou mu známy žádné okolnosti, které by bránily prodeji vozidla. (dále jen

předmět koupě“)

VIN/roky výroby: podle vyučtovací faktury

počet najetých kilometrů uvedených na tachometru: nové motorové vozidlo

(dále jen „vozidlo“).

Předmětem této smlouvy je závazek na straně prodávajícího odevzdat kupujícímu předmět koupě s veškerým příslušenstvím, blíže specifikovaný v čl. 3, a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva k předmětu koupě a závazek na straně kupujícího tento předmět koupě s veškerým příslušenstvím zaplatit a vozidlo převzít.

Prodávající předává kupujícímu:

Osvědčení o registraci vozidla Část II. (Velký technický průkaz) číslo: ………………

COC originální doklad

2 X klíče od vozidla

servisní knihu vozidla č. …….......,

4.2 Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu bankovním převodem na základe zálohové faktury.

4.3 Konečnou fakturu s vyúčtováním DPH obdrží kupující po úhradě a připsání dohodnuté kupní ceny na účet prodávajícího emailem a při přebírání vozidla obdrží originál dokladu.

5.2 Společně s předmětem koupě a jeho příslušenstvím se prodávající zavazuje předat kupujícímu doklady nutné k převzetí a užívání věci a k uplatnění případných vad z titulu záruky za jakost.

6.1 Záruční podmínky vozidel CENNTRO:

· typ Avantier 4 roky nebo 70 000 km

· typ Logistar 4 roky nebo 80 000 km

Záruční podmínky na batérii:

· typ Avantier 6 let nebo 130 000 km

· typ Logistar 8 let nebo 160 000 km

7.1 Smluvní strany berou na vědomí, že kupující se stane vlastníkem předmětu koupě včetně jeho příslušenství již okamžikem účinnosti této smlouvy a to zaplacením zálohové faktury, bez ohledu na okamžik jeho faktického předání a převzetí.

8.1 K přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě a jeho příslušenství dojde okamžikem jeho převzetí ze strany kupujícího.

9.1 Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

9.2 Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

9.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

9.4 Tato smlouva tato smlouva byla vystavena elektronicky a emailem zaslána na emailovou adresu kupujícího s elektronickým podpisem prodávajícího.

9.5 Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.